Previous
Next

Phòng Tổ chức Cán bộ

STT Họ và Tên Chức vụ/ chức danh Số điện thoại
1 Phan Thị Chi Lan Trưởng phòng 0914.216.292
2 Nguyễn Thùy Dương Chuyên viên 0935.332.671
3 Phan Huỳnh Ngọc Hiếu Văn thư 0971.953.479
4 Lê Thị Thùy Tạp vụ 0989.870.040
5 Đỗ Tuấn Anh Nhân viên kỹ thuật 0946.973.030
6 Đỗ Văn Quang Nhân viên kỹ thuật 0973.649.006
7 Lê Hoàng Thiện Lái xe 0914.242.183
8 Hồ Thanh Giang Bảo vệ 0772.700.214
9 Nguyễn Văn Toàn Bảo vệ 0905.340.316
10 Trương Công Hỷ Bảo vệ 0382.551.390
Scroll to Top