Previous slide
Next slide
Tin mới nhất

Chức năng nhiệm vụ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

1.Vị trí pháp lý
a) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Định (sau đây gọi là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
b) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến Trung ương.

2. Chức năng
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có chức năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh lao và bệnh phổi; là đầu mối triển khai, quản lý hoạt động phòng, chống bệnh lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

a) Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

b) Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Là cơ sở thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên khoa Lao và Bệnh phổi, chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;

b)Tổ chức đào tạo liên tục cho nhân viên y tế của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế khác;

c)Là cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh, dược để cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu khoa học về y dược:

a) Tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu về y dược và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y dược ở các cấp để phát triển chuyên môn, kỹ thuật của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

b) Tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng, chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

4.Chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Phối hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

b) Xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện hoạt động phòng, chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Trung tâm Y tế tuyến huyện để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh;

b) Thực hiện và phối hợp thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về phòng, chống lao và bệnh phổi.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích trao đổi, học hỏi, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

7. Quản lý tài chính:

a) Sử dụng có kế hoạch và hiệu quả ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách, xã hội hoá trong hoạt động bệnh viện; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ theo quy định.

8.Thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.

9.Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

10.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cho Sở Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

11.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Scroll to Top