Previous
Next
Trang chủ » Tin tức » Bình Định: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn

Bình Định: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn năm 2023.

Ảnh minh họa: https://laodong.vn/

Kế hoạch có mục đích, yêu cầu là kiểm tra, đánh giá đúng kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là “cơ quan, đơn vị, địa phương”) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc phạm vi thẩm quyền, qua đó kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án 06.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Hoạt động kiểm tra phải được lập thành biên bản để làm cơ sở cho công tác tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đầy đủ, trung thực về kết quả kiểm tra, qua đó xem xét chỉ đạo việc thực hiện.

Cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ công việc và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung có liên quan.

Theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1.   Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06.

2.   Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06.

3.    Tình hình, kết quả triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của UBND tỉnh, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và một số nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án 06.

4.    Tình hình khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

5.   Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Về tổ chức thực hiện, Công an tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra do lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn và thành viên là đại diện các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, trưởng đoàn kiểm tra mời đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia cùng đoàn kiểm tra để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức hoạt động kiểm tra theo kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung công việc liên quan đến hoạt động kiểm tra theo kế hoạch này. Phối hợp cử thành viên tham gia cùng đoàn kiểm tra khi có đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu và bố trí thành phần dự làm việc theo thông báo của đoàn kiểm tra.

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top